+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

PRONTO Aerosol Lemon 250ml

Výrobce: S.C.Johnson s.r.o.

Cena s DPH: 95.23 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 78.70 Kč


Kód produktu: 10.12.060

EAN produktu: 5000204150131

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 1296 ks

V kartonu: 12 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Každodenní ochrana dřeva zvyšující jeho přirozený lesk. Odstraňuje otisky prstů, šmouhy, prach a až 90% alergenů v prachu (včetně zvířecích). S vůní citrónu.

VAROVÁNÍ:

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P501 Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

Další označování
Používejte pouze v dobře větraných prostorách. 10 % hmotnosti náplně je hořlavých.
Skladujte na chladném a suchém místě.

Obsahuje citral, (R)-p-mentha-1,8-diene. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní list

Dodací list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus